Waarom volgens cao verlonen?

De meeste mensen die in Nederland werken vallen onder een cao ofwel een collectieve arbeidsovereenkomst. Maar hoe is dat nu precies geregeld en wanneer is een cao wel of niet verplicht? De meest gestelde vragen hebben wij hieronder beantwoord.

Wat is een cao?

Een cao is een schriftelijke overeenkomst voor een grote groep mensen waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden staan. Bijvoorbeeld over loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn of pensioen.

Het doel van een cao is het beschermen van de rechten van de medewerker. De afspraken die in de cao staan, zijn beter dan de afspraken die in de algemene wetgeving zijn vastgelegd.

⇓ Blog gaat hieronder verder ⇓

Ontvang als eerste onze nieuwe blog!

Blijf op de hoogte over zaken als huisvesting, internationale werknemers, verplichte Nederlandse zorgverzekering, CAO, goed werkgeverschap, wetten en regels en verloning.
 *
 *

Is een cao verplicht?

Valt jouw bedrijf onder een cao die niet algemeen verbindend verklaard is, dan bepaal je zelf of je wel of geen gebruik maakt van deze cao. In dit geval is het dus niet verplicht.

Als er geen cao’s of eigen regelingen zijn, maak je samen met je werknemers afspraken over de arbeidsvoorwaarden. Hierbij gelden de algemene regels van de arbeidswetgeving. Deze staan onder andere in de Wet minimumloon, de Arbeidstijdenwet, de Arbeidsomstandighedenwet, de Wet arbeid en zorg en in het Burgerlijk Wetboek. Het is verstandig deze afspraken schriftelijk vast te leggen in een individuele arbeidsovereenkomst, maar dat is niet verplicht.

Hoe lang is een cao geldig?

Een cao wordt voor een bepaalde tijdsduur aangegaan. Meestal gaat het om één of meerdere jaren. De exacte duur staat in de cao vermeld. Uiteraard proberen cao-partijen een nieuwe cao naadloos te laten aansluiten op de voorgaande. Dat lukt in de praktijk niet altijd. In dat geval is er een cao-loze periode waarin de cao ‘nawerking’ heeft.

Mag je in de cao zetten wat je wil?

De afspraken in een cao mogen nooit in strijd zijn met de wet. Bijvoorbeeld met het Burgerlijk Wetboek (BW) en de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. In de cao mag dus geen lager loon staan dan het minimumloon of minder vakantiedagen dan in het BW. Ook kan een wet, bijvoorbeeld het BW, bepalen dat bij cao van wettelijke regels mag worden afgeweken.

Wat is het voordeel van een cao?

Als je al ondernemer gebruik maakt van een cao heeft dat als voordeel dat houvast biedt. Je kunt dan namelijk altijd terugvallen op de afspraken uit de cao. Je hoeft dan niet langer met iedere werknemer apart afspraken te maken over zijn of haar contract. In de arbeids­overeenkomst is het voldoende om te verwijzen naar de cao. Alleen specifieke secundaire arbeidsvoorwaarden en persoonlijke afspraken leg je vast. Het is voor iedereen dan helder welke afspraken er zijn gemaakt over de arbeidsvoorwaarden. Met een cao hoe je niet in discussie te gaan naar aanleiding van vragen van medewerkers.

De afspraken in een cao gaan vóór op de afspraken in een individuele arbeidsovereenkomst. Heeft u een individuele arbeidsovereenkomst gesloten met uw werknemer? Dan mogen de bepalingen in het contract niet nadelig afwijken van de bepalingen uit de cao. Vallen de afspraken voor de werknemer gunstiger uit? Dan mag afwijken wel.

Vragen over jouw cao?

Heb je nog vragen over de collectieve arbeidsovereenkomst?  Werk+Zorg helpt je graag verder. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Ontvang als eerste onze nieuwe blog!

Blijf op de hoogte over zaken als huisvesting, internationale werknemers, verplichte Nederlandse zorgverzekering, CAO, goed werkgeverschap, wetten en regels en verloning.
 *
 *

Werk+Zorg ontzorgt werkgevers met arbeidsmigranten

Vragen? Bel onze helpdesk:

Maandag t/m vrijdag, 8.30 - 17.00 uur
  • Verzekerd van goede zorg
  • Dagelijks aan- en afmelden
  • Geen verplicht eigen risico